Vad är näthat?

Begreppet näthat är inte en juridisk term och omfattar i allmänt språkbruk ett flertal av företeelser och kan drabba dig som privatperson. Begreppet går att dela upp i två kategorier; politiskt respektive personligt näthat. Den förra innefattar främst kränkningar med sexistiska, rasistiska och homofobiska motiv mot ett ofta för förövaren okänt offer. Den senare kan likställas med en del av mobbningen som sker mellan personer på t.ex. arbetsplats eller skola, och över internet betecknas det vanligen som ”cyberbullying”. De olika begreppen har gemensamt att de innefattar kränkande beteenden och hot över internet, särskilt på sociala medier.  Näthat utgörs av hat och kränkningar på internet vilket inkluderar kränkande e-postmeddelanden, sms, publicering av kränkande kommentarer, skällsord, bilder, s.k. ”facerape” men också delning av sådan information, utan att själv ha varit den som skrivit.

Allt som kallas näthat är emellertid inte olagligt. Avvägningen om det som skrivits är brottsligt eller inte är inte helt enkel och en del gärningar är enligt dagens lagstiftning inte kriminaliserade. Kriminaliserande av uttalanden på internet innebär en intresseavvägning mellan å ena sidan det personliga integritetsskyddet och å andra sidan den grundlagsskyddande yttrandefriheten, denna gränsdragning är en återkommande problematik för rättstillämparen. Yttrandefriheten i Sverige har stark tradition och ger ett långtgående skydd, men får av den anledningen inte innebära att beteende som allvarligt kränker en person integritet tillåts. Näthat kan därför föreligga då någon genom ovannämnda exempel, över internet, utsätts för trakasserier, nedsättande och/eller falska ryktesspridningar, distribuerande av nakenbilder eller publicering av personuppgifter såsom bild och namn i ett nedsättande sammanhang. I juridiskt sammanhang omfattar näthat därmed bl.a. förtal, förolämpning, ofredande, sexuellt ofredande och olaga hot.

Det görs med andra ord ingen skillnad om brottet begås verbalt på skola eller arbetsplats eller skriftligen över internet, gärningen är densamma och därför viktig att anmäla. Vi på Institutet för juridik och internet arbetar dagligen reparativt och informativt för att hejda näthatet och hjälper dig om du blir utsatt för en kränkande handling.

Om du är utsatt?

Vi rekommenderar alltid att du i ett första steg polisanmäler det inträffade. Vidare är det viktigt att du dokumenterar det som inträffat. Dokumentation kan bestå av fotografier, skärmdumpar, sparande av länk till aktuell webbsida och ett vittne som bevittnar att dokumentationen inte är ett konstruerat montage. På så vis underlättar du för vår utredning så att vi på bästa möjliga sätt ska kunna hjälpa dig efter dina önskemål.

Vi på Institutet för juridik och internet arbetar ideellt och således kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt och sätter alltid dig som klient i främsta rummet för att garantera din trygghet genom processen. Om vi anser att det finns möjlighet, kan vi hjälpa dig med följande åtgärder:


Borttagning av sökträffar på Google
Vi kan hjälpa dig med en ansökan till Google om att ta bort sökträffar som du inte känner dig bekväm med (avindexering), Avindexering kan avse obehagliga eller otrevliga bilder eller texter som är sammankopplade med ditt namn och därför dyker upp på dig vid en sökning på Google.


Överpröva nedlagda polisanmälningar
Vi rekommenderar alltid att man gör en polisanmälan i första hand. Dessa läggs tyvärr inte sällan ner varför vi kan försöka hjälpa dig att överpröva nedläggningsbeslutet.

 

Stämma och föra en domstolsprocess
Vi kräver näthataren på skadestånd (kränkningsersättning) genom att per post skicka ett s.k. kravbrev där vi kräver att ett visst skadestånd ska betalas inom ett visst datum. Om så inte sker, erinras motparten om stämning inför domstol.
Om kravbrevet inte leder till någon inbetalning kan vi, med ditt godkännande, gå vidare och stämma personen inför domstol. På så vis kan vi ev. få igenom en förlikning som du känner dig nöjd med, alternativt låta domstolen avgöra huruvida motparten är skadeståndsskyldig eller inte.


Rådgivning i allmänhet.
Vi ställer gärna upp om du har allmänna frågor kring näthat och om du behöver rådgivning för hur du ska gå tillväga då du själv har blivit utsatt.

Anmäl näthat

Förnamn

Efternamn

E-post

Telefonnummer

Personnummer

Adress

Postnummer

Postort

Vad har hänt ?

Beskriv vad du har blivit utsatt för och när det hände.

Vem riktas anmälan mot?

Om det inte framgår ovan, beskriv vem/vilka som utsatt dig för ovanstående. Tänk på att vi inte kan driva ett fall mot en okänd person. Om du blivit kränkt av någon som är anonym är det därför viktigt att du beskriver så noga som möjligt sådana fakta som kan leda till att det går att identifiera vem som är skyldig till kränkningen.

Har du kontaktat den/de som står bakom kränkningen/kränkningarna?
 Ja Nej


Om du svarat ja på föregående fråga: Vad fick du för svar?

Har du kontaktat de ansvariga för den tjänst där det kränkande materialet finns?(Exempelvis Facebook, Ask.fm, Twitter, Youtube)
 Ja Nej


Om du svarat ja på föregående fråga: Vad fick du för svar?

Har du eller någon annan polisanmält kränkningen/kränkningarna?
 Ja Nej


Om du svarat ja på föregående fråga: Vad fick du/den personen för svar?

Har du varit i kontakt med någon annan organisation för att få hjälp?

 Ja Nej


Om du svarat ja på föregående fråga: Vilken organisation och vad fick du för svar?

Övriga upplysningar


Bevis
Vänligen bifoga om du har några bevis för Kränkningen du har utsatts för, bifoga dessa nedan, har du fler än 3 filer kan du maila resterande till Bevis@juridikinstitutet.se






Genom att använda detta formulär godkänner du att Institutet för Juridik och Internet hanterar dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och lämnas inte vidare utan ditt samtycke. Uppgifterna kan dock komma att lämnas vidare till våra samarbetspartners i den mån detta krävs för att kunna fullgöra våra arbetsuppgifter, exempelvis för att kunna kontrollera jäv samt att få rådgivning. Även våra samarbetspartners har tystnadsplikt och uppgifter kommer inte att föras vidare ytterligare. Uppgifterna som samlas in bevaras uteslutande under den tid som är nödvändig. Det material som sammanställs kommer inte innebära att det kommer att skapas ett systematiskt register där någon kan söka efter personer misstänkta för brott.

Ja, jag godkänner villkoren.